Uw winkelmandje

Algemene voorwaarden Gambas at Home – B2C


I. ALGEMEEN


Artikel 1. Toepassingsgebied

Gambasathome.be is een webshop van Eurocold nv, ondernemingsnummer 0407.942.903. De contactgegevens zijn: info@gambasathome.be.

Via de webshop gambasathome.be worden diepgevroren voedingswaren aangeboden aan klanten die rechtstreeks op de website een bestelling kunnen plaatsen. Hierop zijn algemene voorwaarden van toepassing die worden uiteengezet in artikel 2 t.e.m. artikel 14 (cf. alinea II algemene voorwaarden webshop Gambasathome).

 

II. ALGEMENE VOORWAARDEN GAMBASATHOME –WEBSHOP


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op iedere bestelling geplaatst op de gambasathome webshop.
De informatie die de klant (hierna ook "besteller" genoemd) tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.  Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met de gegevens van de besteller door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de klant verantwoordelijkheid conform de wettelijke bepalingen.

Gambasathome houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor toekomstige overeenkomsten te wijzigen. De klant wordt van tevoren op de hoogte gesteld en de klant wordt gewezen op diens recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer de klant niet binnen twee (2) maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als de klant tegen de wijziging protesteert, behoudt hij/zij het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen.


Artikel 3. Totstandkoming van de online aankoop

Producten die via de Gambasathome webshop worden aangeboden kunnen steeds per eenheid worden toegevoegd of verminderd tot op het moment dat via de knop afrekenen tot betaling wordt overgegaan.  
Het volstaat om het online besteldocument in te vullen en te verzenden op de website www.gambasathome.be om een verkoop tot stand te brengen.

De bevestiging van de verkoop, die een overzicht van de bestelling bevat, volgt zo snel mogelijk na ontvangst van het online besteldocument door verkoper en zal via e-mail aan de klant worden bezorgd.

De verkoper Gambasathome kan een bestelling weigeren van een klant indien er tekortkomingen zijn vastgesteld in bestellingen waarbij de koper betrokken is.

Artikel 4. Aanbod, prijs en kosten

Het aanbod van Gambasathome bestaat uit het assortiment dat via de webshop wordt aangeboden. Dit aanbod wordt gepubliceerd met de grootste zorg en nauwkeurigheid, desondanks valt niet uit te sluiten dat er zich fouten in het aanbod bevinden. Gambasathome is in geen geval aansprakelijk voor deze fouten, maar is hoogstens gehouden tot een inspanningsverbintenis.

Indien de klant vragen heeft omtrent het aanbod (prijs, beschikbaarheid, leveringstermijn, leveringswijze) kan hij deze vragen stellen via het emailadres info@gambasathome.be.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde om eender welke reden worden aangepast of ingetrokken door Gambasathome (bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, bij overmacht,...). Hiervoor kan Gambasathome niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro per eenheid, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijzen verschillen naargelang de aangeboden producten. De prijzen kunnen ten allen tijde herzien worden.  Een prijsherziening kan niet van toepassing zijn op een bestelling waarvoor de koper reeds van de verkoper een bevestigingsmail heeft ontvangen. De prijs omvat de volledige prestatie, het product geleverd op het door de koper aangegeven adres. In bepaalde omstandigheden kunnen extra leverkosten van toepassing zijn, die worden echter steeds uitdrukkelijk vermeld.
 
Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling
De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Indien een betaling niet tijdig werd uitgevoerd zullen de bestelde goederen niet afgeleverd worden op de voorziene datum. Bij het ontvangen van de volledige betaling zal de bestelling geleverd worden op de eerstvolgende leverdatum. Gambasathome verbindt zich er toe, eenmaal de betaling is uitgevoerd, de levering zo snel mogelijk uit te voeren.

5.2 Online betalingen
Betaling(en) via het online platform verlopen via de betalingsgateway van Mollie. Gambasathome kan niet instaan voor technische pannes en of andere technische calamiteiten te wijten aan een slechte werking van het betalingsplatform. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met het betreffende betalingsplatform. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via info@gambasathome.be.

5.3 Laattijdige betaling
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het openstaande bedrag met een minimum van €25. Daarenboven wordt een conventionele laattijdigheidsintrest van 1% in rekening gebracht. Dit onverminderd de eventuele gerechtskosten verbonden aan het innen van het openstaande bedrag. Gambasathome houdt zich het recht voor om bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen de vordering over te dragen aan een incassobureau.

5.4 Terugbetalingen
Eventuele terugbetalingen kunnen enkel uitgevoerd worden op het rekeningnummer waarmee de originele betaling werd doorgevoerd door de respectievelijke klant.


Artikel 6. Leveringsvoorwaarden

6.1. Principe
Alle leveringen worden uitgevoerd volgens de door de klant verstrekte gegevens.

6.2. Tijdstip van de levering
Gambasathome stelt al het mogelijk in het werk om de gevraagde leverperiode binnen het tijdsframe van zijn logistieke partner te respecteren al valt niet uit te sluiten dat externe factoren (verkeer, file, etc.) dit onmogelijk maken.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoeding ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Gambasathome heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

6.3. Plaats van de levering
De klant staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens waaronder doch niet beperkt tot zijn adres, telefoon, email, etc..
De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur. Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, kan een tweede poging worden ondernomen om de goederen af te leveren , hetzij op het opgegeven adres hetzij bij de buren, mits de hierdoor ontstane leverkosten vooraf worden betaald door de klant.


Artikel 7. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van diepgevroren goederen betreft waarbij de koudeketen ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.


Artikel 8. Privacy en bescherming persoonsgegevens

Gambasathome respecteert strikt de wetgeving inzake privacy, zoals onder meer de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de GDPR richtlijn , alsook enige toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.
Gambasathome verzamelt enkel de hoogst nodige gegevens om de gevraagde dienst(en) te kunnen uitvoeren. De gegevens van de klant wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Gambasathome verbindt zich er toe deze informatie niet tegen betaling ter beschikking te stellen aan derden.

Gambasthome heeft enkel het recht deze door te spelen aan een incassobureau bij wanbetaling. De klant kan te allen tijde de gegevens die Gambasathome bewaart opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Dit kan door een e¬mail te sturen naar info@gambasathome.be.

Om de klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring. Deze inventariseert eveneens welke gegevens worden bewaard, om welke reden die wordt bewaard en hoe lang de gegevens worden bijgehouden.


Artikel 9. Klachten & Aansprakelijkheid

In geval van klachten dienen deze door de klant onmiddellijk na ontdekking van de niet-conforme levering schriftelijk, aangetekend of per e-mail, naar info@gambasathome.be gestuurd te worden. Elke klacht wordt afzonderlijk behandeld en wordt binnen de vijf werkdagen na ontvangst beantwoord. Alle klachten dienen binnen 24 uur na de levering te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.

Gambasathome is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde of enig andere externe oorzaak.
Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Gambasathome is steeds beperkt tot het bedrag dat door de klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief BTW, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade. Bij eventuele schade veroorzaakt door Gambasathome kan beroep gedaan worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Gambasathome. De verzekeraar van  Gambasathome neemt in dit geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de claim contact op met de klant.


Artikel 10. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie (zoals e-mails) en gegevens van het informaticasysteem van Gambasathome als bewijsmiddel kunnen dienen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Gambasathome beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het concept, het logo en de website www.gambasathome.be en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s).
Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Gambasathome.


Artikel 12. Diverse bepalingen

12.1. Deelbaarheid
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.

12.2. Wijziging voorwaarden
Gambasathome behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. De klant wordt verondersteld deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen die Gambasathome heeft aangebracht aangezien deze bindend zijn.

12.3. Risico’s internet
De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Gamabasathome niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

12.4. Verzaking
Het feit dat Gambasathome nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van die rechten en verhindert niet dat Gambasathome later de strikte naleving van die bepalingen eist.

12.5. Garantie
De wettelijke garantie zal gelden tussen Gambasathome en de klant.

12.6. Overmacht
Geen van de partijen zal verantwoordelijk zijn tegenover de andere partij voor de niet- of laattijdige naleving van haar verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden wanneer de nalatigheid of vertraging buiten haar wil plaatsvindt. Deze gevallen omvatten, maar beperken zich niet tot de volgende situaties: natuurramp, acties van de regering, oorlog, brand, overstroming, ontploffing of volksbewegingen.
Niets in deze clausule 12.6 laat de klant toe om zijn/haar betalingsverplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden niet na te leven.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Artikel 14. Cookie policy


De website van Gambasathome maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de klant te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om de klant een betere gebruikerservaring te bieden wanneer de klant onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Welke cookies gebruikt Gambasathome.be?

  • Facebook – www.gambasathome.be (niet functionele cookie)
    Deze cookie wordt gebruikt t.a.v. marketingactiviteiten op Facebook.
  • Google analytics - www.gambasathome.be (niet functionele cookie)
    Deze cookie wordt gebruikt om statistieken te verzamelen in verband met het gedrag van gebruikers op onze website teneinde de website te kunnen optimaliseren.